İLAHİNİN İLK HARFİ İLE  ARAMA YAPABİLİRSİNİZ...

                                         

         

Biz Muhabbet Erleriyiz Sohbeti Can Bizdedir

 video oynatmaİlahiyi Video Olarak İzle

mp3 çalmaİlahiyi Mp3  Olarak Dinle

Biz muhabbet erleriz, sohbeti can bizdedir
Bağ-ı Vahdet gülleriyiz, lâl-ü mercan bizdedir
Gelmişiz Mülk-i bekârdan aslımız Hû dur bizim
Biz hakikat erleriyiz, ilmi-i İrfan bizdedir
Biz Galibî dervişiyiz kâmil insan bizdedir

Sevmişiz can-u gönülden çar-ı yâr-ı serveri
Ol Ebubekir, Ömer, Osman, Aliyyül Hayderi
Fatıma binti Resulün dide-i Enverleri
Biz şehidi-i Kerbelâyız cümle adşân bizdedir
Biz Galibî dervişiyiz şâh-ı merdân bizdedir

-----------------------------

Biz muhabbet erleriyiz sohbet-i can bizdedir
Bâğ-ı vahdet gülleriyiz lâl ü mercan bizdedir
Gelmişiz mülk-i bekadan aslımız "Hû"dur bizim
Biz hakikat erleriyiz kâmil inşân bizdedir

Devr edip vahdet diyarından gelip işbu ile (1)
Biz beka bülbülleriyiz konmayız her bir güle
Bir kişinin kim refiki Hazret-i Cibril ola
Bâb-ı Sıddık'tan açılmış âlî-meydan bizdedir

Yâr-ı gâr-ı Mustafâ'dır Çâr-ı Yârın Ekrem’i (2)
Muktedâ-yı evliyadır enbiyanın mahremi (3)
Mazhar-ı Nur-u hidayet ehli-i derdin merhemi
Biz Muhibbi-i hanedanız şâh-ı merdân bizdedir

Sevmişiz can ı gönülden Çâr-ı yâri serveri
Ol Ebu Bekir Ömer Osman Ali’yi Hayderi
Fâtıma bint-i Resulün dîde-i enverleri (4)
Biz Şehîd-i Kerbelâ'yız cümle atşân bizdedir

Evliyalar ser-firâzı Nakşibendî Hazreti
Pirlerimiz giydiler tacı abayı hil'ati
Âlemi kılmış ihata himmetiyle nisbeti
Biz gulâm-ı Nakşibendiz râhı erkân bizdedir

Dâireyiz hem kudümüz cismimiz neydir bizim
Aşk u sevdadır gıdamız bağrımız meydir bizim
Virdimiz ism-i celâl'dir kalbimiz "Hay"dır bizim
Zikrimiz ihfâ-durur esrâr-ı Kur'ân bizdedir

Hâlidî Kolundan açılmış bizim meydânımız
Sıbgatullah'tan alınmış rengimiz elvanımız
Pîri Tâgî himmetidir cezbe-i Rahmanımız
Keşf olur sırr-ı hakîkat ilm i irfan bizdedir

Sâlihâ bir özge candır Pîr-i Sâmî Hazreti
Server-i kutb-u cihandır Pîr-i Sâmî Hazreti
Ser-tabîb-i âşikândır Pîr-i Sâmî Hazreti
Mazhar-ı vahdet-nümâdır beyt-i Rahman bizdedir.

**************************************************